Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Disclaimer

Aan de inhoud van alle webpagina’s van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen bevinden zich links naar externe websites. Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Linken naar pagina’s van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen of de Radboud Universiteit toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is https://www.rcsw.nl met als officiële beschrijving Radboud Centrum Sociale Wetenschappen of RadboudCSW.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen en op het eigen logo en wapen rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets van deze website en webpagina's mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Radboud Universiteit.

©2022 - Radboud Universiteit