Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Afkortingen- en begrippenlijst

Afkortingen- en begrippenlijst

Onderstaand vind je een lijst met afkortingen en begrippen die veel worden gebruikt. Waar in de mannelijke vorm wordt gesproken kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

 

AFT

Affect Fobie Therapie

AMID

Young Professional Progamme in International Development

Brightspace

Elektronische leeromgeving

BIG

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (opleidingen GZ, KP, PT)

Blended learning Combinatie van online leren en contactonderwijs

BNS

Bij- en nascholing

BS

Brightspace (online leeromgeving Radboud Universiteit)

CanMEDS

Canadian Medical Education Directives for Specialists

CGT

Cognitieve gedragstherapie

Cliënt

Het kind, de adolescent, de volwassene, de oudere of de persoon in een afhankelijkheidsrelatie voor wie de hulpverlening een verbetering van zelfredzaamheid, verantwoordelijk gedrag en participatie in de samenleving ten doel heeft

Competentie

Een competentie is het geheel van kennis, vaardigheden en attitude waaruit blijkt dat de professional vakbekwaam is voor het beroep dat hij uitoefent of een deel daarvan

Cursorisch onderwijs

Het deel van de opleiding waarin met name het theoretisch en thematische onderwerpen aan bod komt in verschillende opleidingsonderdelen waarbij wel een koppeling gemaakt worden met de praktijk middels praktijkopdrachten

DGT

Dialectische Gedragstherapie

DIT

Dynamische Interpersoonlijke Therapie

ECHA

European Council for High Ability

EFT

Emotionally Focused Therapy

ELO

Elektronische leeromgeving

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing        

FGzPT

Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten

GIOP

Gezondheidszorgpsycholoog In Opleiding tot Psychotherapeut

GIOS

Gezondheidszorgpsycholoog In Opleiding tot Specialist (KP)

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GZ

Gezondheidszorg

GZ Psycholoog Gezondheidszorgpsycholoog

GzP

Gezondheidszorgpsychologie

HCO

Landelijk overleg van hoofdopleiders en coördinatoren

IMRO

Interactie Methodiek voor Relationele Ontwikkeling

KJ

Kind & Jeugd, een van de twee differentiaties binnen de GZ en KP opleiding

KM

Keuzemodules

KNP

Klinische Neuropsycholoog

KP

Klinisch Psycholoog

KPP

Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie

 

LOGO

 

Landelijk Overleg Geestelijke Gezondheidszorg Opleidingsinstellingen

LLL

 

LLO 

 

LVB

Leven Lang Leren

 

Leven Lang Ontwikkelen

 

Licht Verstandelijke Beperking

MBSR

Mindfulness Based Stress Reduction

MBT

Mentalization Based Treatment

MiAM

Master in Addiction Medicine

Ministerie van VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Moodle

Elektronische leeromgeving

NIP

Nederlands Instituut van Psychologen

NIP K&J

Accreditatievereniging NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)

NVO OG

Accreditatievereniging NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

NVGzP

Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen

NVO

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen

NVP

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie

NZa

Nederlandse Zorgautoriteit

OER

Onderwijs- en examenreglement

OG

Orthopedagoog Generalist

OG ZON Orthopedagoog Generalist  Zuid- en Oost-Nederland

P-opleider

Deze functie is in grote praktijkinstellingen gecreëerd voor de vervulling van een aantal overstijgende taken van de praktijkopleider(s)

PIOG

Psycholoog of pedagoog of geestelijk gezondheidskundige in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Plan Connectie

Directe instroom na masteropleiding Gezondheidszorgpsychologie in de gz-opleiding

PLP

Persoonlijk leerplan

PO

Praktijkopleider

PPH

Proces van Psychologisch Handelen

Praktijkopdracht

Een opdracht vanuit het theoretisch deel van de opleiding waarin de koppeling met de praktijk wordt gemaakt

Praktijkopleider

De praktijkopleider is verantwoordelijk voor de organisatie en voortgang van het leertraject van de opleideling

Praktijkopleidingsinstelling

Praktijkinstelling die het praktijkgedeelte (werkervaring) van de opleiding tot orthopedagoog-generalist verzorgt en als zodanig is erkend door de opleidingsinstelling

PT

Psychotherapeut

PTSS

Post Traumatische Stress Stoornis

R(adboud)CSW

Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

RITHA

Radboud International Training on High Ability

SP

Schoolpsycholoog

SPON

Stichting Psychologische vervolg Opleiding Nijmegen

SPV

Specialistische psychotherapievereniging

Supervisor

Het werk van de supervisor staat exclusief in het teken van het per soonlijk leerproces van de opleideling

SW

Startweek

TOP-opleidingsplaatsen

Stellen toewijzingsvoorstellen op voor toekenning van een beschikbaarheidsbijdrage voor de instroomplaatsen voor o.a. de GZ, PT, KP

VGCt

Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën

VO

Volwassenen & Ouderen, een van de twee differentiaties binnen de GZ en KP opleiding

VVGN

Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland

Wet BIG

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

WF

WorkFlow