Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Postacademisch Onderwijs voor een Veerkrachtige Samenleving

Naamswijziging| Per 1-1 gaat ons aanbod verder als Radboud Academy for Social Sciences

ENGLISH FOLLOWS DUTCH
Per 1 januari zal het onderwijsaanbod van Radboud Centrum Sociale Wetenschappen ondergebracht worden onder de naam ‘Radboud Academy for Social Sciences’ (RAfss). De nieuwe naam moet bijdragen aan een duidelijkere positionering en betere vindbaarheid van het postacademische onderwijs van de Radboud Universiteit voor nieuwe relaties. Deze naamswijziging zal geen inhoudelijke of organisatorische gevolgen hebben voor medewerkers, docenten, studenten, praktijkopleiders en het SPON-bestuur.

Campus Maria Montessorigebouw

De Radboud Universiteit profileert zich steeds verder als een ontmoetingsplek waar mensen zich samen verder kunnen ontwikkelen. Sinds enige jaren stimuleert de Rijksoverheid leren en ontwikkelen van professionals middels het STAP-budget. Ook het College van Bestuur benoemde in 2019 het Leven Lang Ontwikkelen als speerpunt van het nieuwe strategische beleid. Dat wordt momenteel voornamelijk vanuit de afzonderlijke faculteiten georganiseerd. Door het onderwijsaanbod onder de koepel van Radboud Academy te presenteren, willen wij bijdragen aan een grotere naamsbekendheid van het postacademische onderwijs van de Radboud Universiteit. 

Over Radboud Academy

Radboud Academy is het overkoepelend centrum voor Leven Lang Ontwikkelen van de Radboud Universiteit, die al het bij- en nascholingsaanbod van de Radboud Universiteit en het Radboudumc ontsluit en toegankelijk maakt voor een breed publiek hogeropgeleiden. Radboud Academy heeft als missie het inspireren en stimuleren van een steeds groter wordende groep mensen om te blijven leren en zich verder te ontwikkelen. Met op wetenschappelijke kennis gebaseerd onderwijs voor hoogopgeleiden levert Radboud Academy zo een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving. 

Duidelijkere positionering

Directeuren Monic Schijvenaars en Jan-Wilm Delicat over de naam Radboud Academy for Social Sciences: ‘De naamswijziging maakt voor onze relaties beter duidelijk wie we zijn, wat we doen en wat we willen. En die ambities reiken verder dan het beeld dat men vaak nog van ons heeft. Het is belangrijk om deze zo goed mogelijk te communiceren, zeker omdat wij met ons onderwijsaanbod bij willen dragen aan maatschappelijke thema’s en de Sustainable Development Goals. De Leven Lang Ontwikkelen Week, die we samen met de onderwijsinstituten van de andere faculteiten en Radboud Academy organiseren, is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking ingezet kan worden om nieuwe doelgroepen aan te spreken en nog beter te bedienen. Met het onderbrengen van ons aanbod in het rijke palet aan ontwikkelingskansen van het Radboud Academy “leerhuis” zetten we een volgende stap.’ 

Geen organisatorische wijzigingen

De naamswijziging heeft nadrukkelijk geen gevolgen voor de inhoud van het onderwijsaanbod of de organisatie. We blijven onderdeel van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Om herkenbaar te blijven voor betrokkenen, zal de uitstraling van de interne en externe communicatie dan ook behouden blijven.

De komende weken zullen studenten, docenten en andere betrokkenen op de hoogte worden gesteld over de aankomende naamswijziging. Per 1 januari 2023 zal deze extern gecommuniceerd worden. 

-------------------------------------------

Name change | After January 1, our institute will continue as Radboud Academy for Social Sciences

From 1 January, the educational offerings of Radboud Centre Social Sciences will be housed under the name 'Radboud Academy for Social Sciences' (RAfss). The new name should contribute to a clearer positioning and better findability of Radboud University's postgraduate education for new relations. This name change will have no substantive or organisational consequences for staff, lecturers, students, practical trainers and the SPON board.

Lifelong Development

Radboud University is increasingly profiling itself as a meeting place where people can develop together. For several years, the central government has been encouraging learning and development of professionals through the STAP budget. The Executive Board also appointed Lifelong Development as a spearhead of the new strategic policy in 2019. This is currently mainly organised from the individual faculties. By presenting the educational offering under the umbrella of Radboud Academy, we aim to contribute to greater brand awareness of Radboud University's postgraduate education. 

About Radboud Academy

Radboud Academy is Radboud University's umbrella centre for Lifelong Development, which opens up all the continuing education offerings of Radboud University and Radboudumc and makes them accessible to a broad audience of higher educated people. Radboud Academy's mission is to inspire and encourage an ever-growing group of people to keep learning and developing. With science-based education for highly educated people, Radboud Academy thus makes a meaningful contribution to society. 

Clearer positioning

Directors Monic Schijvenaars and Jan-Wilm Delicat on the name Radboud Academy for Social Sciences: 'The name change makes it clearer to our relations who we are, what we do and what we want. And those ambitions go beyond the image people often still have of us. It is important to communicate these as well as possible, especially since we want to contribute to social issues and the Sustainable Development Goals with our educational offering. The Lifelong Development Week, which we organise together with the educational institutes of the other faculties and Radboud Academy, is a good example of how cooperation can be used to appeal to new target groups and serve them even better. By incorporating our offering into the rich palette of development opportunities offered by the Radboud Academy "learning house", we are taking the next step.’

No organisational changes

The name change emphatically does not affect the content of the educational offerings or the organisation. We will remain part of the Faculty of Social Sciences. To remain recognisable to those involved, the look and feel of internal and external communication will therefore be maintained. 

In the coming weeks, students, lecturers and other stakeholders will be informed about the upcoming name change. As of 1 January 2023, it will be communicated externally.