Keuzemodules informatie en inschrijving

Algemeen

Voor zowel de opleiding tot psychotherapeut (PT) als de opleiding tot klinisch psycholoog (KP) worden keuzemodules aangeboden. De keuzemodules hebben alle betrekking op het onderdeel verdieping in (psychotherapeutische) behandeling. Met het aanbieden van keuzemodules wordt recht gedaan aan de individuele verschillen en voorkeuren van de deelnemer. In de keuzemodules zitten deelnemers van de PT en KP bij elkaar in één groep evenals externen. 

I. Deelnemers van de opleiding tot psychotherapeut (verkorte PT-opleiding)

De verkorte PT-opleiding bestaat uit een cursorisch programma van minimaal 300 uur en duurt drie jaar. Naast het vaste lesprogramma wordt ook gewerkt met keuzemodules. Deelnemers die vanaf 2017 zijn gestart volgen minimaal 72 uur keuzemodules. Het is mogelijk tegen betaling meer keuzemodules te volgen.

II. Deelnemers van de opleiding tot klinisch psycholoog (KP)

De KP-opleiding bestaat naast een vast cursorisch programma ook uit keuzemodules. Voor de deelnemers die voor 2019 zijn gestart geldt dat zij binnen hun opleiding minimaal 84 uur verplicht keuzemodules moeten volgen. Voor deelnemers die vanaf 2019 zijn gestart geldt dat er 72 uur of drie keuzemodules in het opleidingsprogramma zijn opgenomen. Het is natuurlijk mogelijk om tegen betaling meer keuzemodules te volgen!

III. Overige deelnemers

De keuzemodules worden ook tegen betaling aangeboden aan belangstellenden van buiten de opleidingen. Als instroomeis geldt een registratie als psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Er zijn voorwaarden verbonden aan deelname. Zie hiervoor het document Radboud CSW spelregels PT KP

Overzicht keuzemodules

Hieronder vind je een overzicht van de keuzemodules die gepland zijn in 2020:

Planning

Lesdagen 2020: woensdag, donderdag of vrijdag

Inschrijven en spelregels

Onder elke keuzemodule vind je een inschrijfformulier waarmee je je kunt inschrijven (eerst naar de algemene pagina van de keuzemodule, vervolgens aanmelden via aanmeldformulier). Inschrijven kan tot 8 weken voor start van de module.
Zie verder Radboud CSW spelregels PT KP

Vragen

Vragen over keuzemodules kun je stellen aan:

Esther Vermeulen, ondersteuner opleidingszaken

t: 024-3616117

e: e.vermeulen@ru.nl

of

Lianne te Pas, ondersteuner opleidingszaken

t: 024-36115841

e: l.tepas@ru.nl

Overzicht keuzemodules

Affect Fobie Therapie (AFT)

Keuzemodule Affect Fobie Therapie

24 uur (8 dagdelen)

Doelgroep en vooropleidingseisen

De module staat open voor klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, psychiaters, psychotherapeuten of in opleiding daartoe. 

Inleiding

De Affect Fobie Therapie (AFT) is een integratieve behandeling die steeds meer wordt toegepast in de ambulante en semi-ambulante GGZ. AFT valt onder de kortdurende psychodynamische psychotherapieën en is een evidencebased behandeling voor patiënten met een depressieve of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). AFT wordt toegepast als basis GGZ (BGGZ) en als specialistische GGZ (SGGZ) behandeling. In AFT zijn experiëntiële en cognitief gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. De basis van AFT is het psychodynamisch model.
McCullough, de ontwerper van AFT, vertaalde de tegenstelling tussen de gevoelens en de daarmee geassocieerde angst - in de psychoanalytische theorie aangeduid als een psychodynamisch conflict - in de gedragstherapeutische term affectfobie. De fobie is in dit geval geen angst voor iets buiten de persoon, zoals ruimtes, tunnels of spinnen, maar (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens in de persoon: een interne fobie. De therapeut kan deze fobie behandelen als een externe fobie met behulp van de gedragstherapeutische techniek systematische desensitisatie (exposure, responspreventie en angstregulatie).

Doel

Na afloop van de cursus ben je vertrouwd met de conflict- en personendriehoek van Malan. Je kunt klachten vertalen in een innerlijk conflict en bent in staat afweermechanismes te herkennen en te bewerken. Tevens kun je de methoden van gevoelsbewerking en angstregulering hanteren. Bovendien ben je in staat om de patiënt te helpen bij de herstructurering van het zelfbeeld en het beeld van anderen.

Inhoud

AFT heeft drie doelen:
• herstructurering van de afweer
• herstructurering van het gevoel
• herstructurering van het zelfbeeld en het beeld van de ander

AFT gebruikt als psychodynamisch werkmodel de conflict- en personendriehoek van Malan. De klacht wordt gezien als een manifestatie van een intern conflict tussen een gevoel of verlangen en een remmende angst. Dit conflict brengt de afweer in stelling. Doel van AFT is de afgeweerde gevoelens weer toe te laten en deze te leren hanteren. Daarnaast is AFT erop gericht het vaak negatief gekleurde zelfbeeld en het beeld van de anderen te veranderen. Dit helpt de patiënt open te staan voor eigen gevoelens en die van anderen.

AFT is gebaseerd op de aanname dat veel vormen van psychopathologie geworteld zijn in een angst voor gevoelens: een affectfobie. De vermijdende persoonlijkheidsstoornis kan bijvoorbeeld voortkomen uit een affectfobie of angst voor persoonlijk contact of voor intimiteit. AFT richt zich op de onderliggende oorzaak of de bron van de symptomen.

Te behandelen onderwerpen

- Indicatiestelling AFT en formulering van de behandelfocus
- Herstructurering van de afweer en van het gevoel
- Ontwikkeling van het zelfbeeld en het beeld van de ander
- De afronding van de therapie en terugvalpreventie.

Docenten

Dr. Quin van Dam is klinisch psycholoog en psychoanalyticus. In zijn eigen praktijk te Reeuwijk verricht hij psychodynamische psychotherapie en geeft hij leertherapie en supervisie aan psychotherapeuten, klinisch psychologen en assistenten psychiatrie. Ook verzorgt hij onderwijs voor collega's in de ggz over AFT, het ontwikkelingsprofiel en angst voor de dood. Hij begeleidt groepen huisartsen volgens de Balintmethode, waarin de interactie tussen huisarts en patiënt centraal staat. Hij publiceerde over AFT, afweer en weerstand, het ontwikkelingsprofiel, doodsangst, perversies en de Balintgroep.
Drs. Miriam Saschowa is klinisch psycholoog/psychotherapeut en groepspsychotherapeut NVGP. Zij heeft ruim twintig jaar ervaring als behandelaar binnen de GGZ. Sinds 2006 werkt zij in de functie van klinisch psycholoog bij Altrecht, op de afdeling Kortdurende Klinische Psychotherapie- AFT (KKP). Sinds 2014 heeft zij tevens de rol van teamprofessional en heeft zij de deeltijdbehandeling Affect Fobie Therapie opgericht. Op deze afdelingen behandelt zij patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen. De groepsdynamische en milieu therapeutische visie staat daarbij op de voorgrond. Daarbij werkt zij in individuele en groepspsychotherapie met het psychodynamische behandelmodel van Affect Fobie Therapie (AFT).
Miriam is al meerdere jaren erkend als opleider voor de NVGP en zij geeft de cursussen Groepsdynamica en Groepspsychotherapie en in AFT. Daarnaast heeft zij een rol in het opleiden van professionals in de Ggz middels het geven van werkbegeleiding en supervisie.

Bij vragen over deze keuzemodule kunt u terecht bij Esther Vermeulen, ondersteuner opleidingszaken, e.vermeulen@ru.nl, 024-3616117

Data Affect Fobie Therapie (AFT)

N.n.b.

MEER INFORMATIE

Dialectische Gedragstherapie (DGT)

25 uur (8 dagdelen)

Vanwege de accreditatie voor de VGCt is dit een module van 25 uur. Het RadboudCSW rekent voor het curriculum, vrijstelling en betaling van de cursus echter 24 uur. Dit betekent dat 1 uur vrij van kosten is.

Doelgroep en vooropleidingseisen

De module staat open voor klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, psychiaters, psychotherapeuten of in opleiding daartoe met een basis in de gedragstherapie. 

Inleiding

Dialectische Gedragstherapie is de op dit moment best onderzochte behandelmethode voor mensen met ernstige emotionele ontregeling en vooral voor de borderline persoonlijkheidsstoornis. Maar inmiddels is de effectiviteit van DGT ook aangetoond bij een veelvoud van ernstige (gedrags)problematiek, vaak comorbide aan de persoonlijkheidsstoornis: middelenmisbruik, forensische problematiek, eetstoornissen, antisociale persoonlijkheidstrekken.

Toen Marsha Linehan in de jaren tachtig van de vorige eeuw met DGT begon, was de diagnose borderline infaust. Borderline problematiek was onbehandelbaar. En met de negatieve connotatie van de stoornis werden therapeuten meegezogen. Linehan, ondersteund door onderzoeksresultaten, pakte die mening in haar concept van het consultatieteam/one team model radicaal aan. Behandeling van ernstige emotionele ontregeling, zeker als die gepaard gaat met (para)suïcidaal gedrag kan pas plaats vinden nadat de ondersteuning van therapeuten geborgd is. Balanceren in toepassen van gedragstherapeutische interventies en strategieën met degene die voortkomen uit validatie en acceptatie bij patiënten die emotioneel een grote impact op behandelaars kunnen hebben, maakt het voor de therapeut noodzakelijk de eigen feilbaarheid volledig te accepteren. In het consultatieteam vraagt iedere deelnemer behandeling aan zijn collega’s. Oplossen van eigen belemmeringen, cognitief emotioneel of door gebrek aan vaardigheden zijn wekelijks thema voor de therapeuten en trainers. Elkaar minstens zo goed behandelen als patiënten: het teammodel dat ook bij MBT zijn waarde bewezen heeft. De module heeft als hoofddoel de cursist te leren de steun onderkennen, te vragen en te krijgen die onontbeerlijk is wanneer je betrokken bent bij de behandeling van patiënten met complexe emotionele ontregelingsproblematiek, inclusief comorbide stoornissen, waaronder de EPA patiënten.

Doelstelling

In DGT staat commitment centraal. Commitment van de therapeut aan het programma en haar doelstellingen, commitment van de therapeut aan het consultatieteam, commitment van de cliënt aan de therapeut en de therapie. En om commitment te kunnen geven is het noodzakelijk kennis te bezitten over de fundamenten van het programma, de logische wijze waarop het programma opgezet is, over de werkwijze en de problematiek van de cliënten. Deze onderwerpen zullen in de vier dagen van de cursus besproken worden.

Doel is om de cursist niet alleen inzicht te geven in wat DGT inhoudt. Veel meer nog is het doel praktische DGT handvaten te geven bij de aanpak van ernstige emotionele ontregeling. De cursist zal na vier dagen mee kunnen draaien in een consultatieteam. En dat betekent dat de cursist na vier dagen een doordachte keuze zal kunnen maken of hij/zij met suïcidale borderline cliënten/EPA wil werken. Maar ook of hij/zij zich wil specialiseren in DGT.

Docent

Dr. L.M.C. van den Bosch (Wies)

Let op: in verband met de erkenningsaanvraag bij de VGCt zijn er voor deze cursus maar maximaal 14 plaatsen beschikbaar.

Bij vragen over deze keuzemodule kunt u terecht bij Esther Vermeulen, ondersteuner opleidingszaken, e.vermeulen@ru.nl, 024-3616117

Data Dialectische gedragstherapie

N.n.b.

 

Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT)

Doelgroep en vooropleidingseisen

De module staat open voor klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, psychiaters, psychotherapeuten of in opleiding daartoe met interesse voor een (kortdurend) integratief, focaal, psychodynamisch model, waarin de maladaptieve omgang van de cliënt met zichzelf, anderen en emoties centraal staan.

Wat is DIT?

DIT staat voor Dynamisch Interpersoonlijke Therapie. Het is een psychodynamisch behandelmodel, dat oorspronkelijk ontwikkeld werd voor depressieve en angstklachten, maar ondertussen een breder toepassingsgebied kent, zoals persoonlijkheidsproblematiek en Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). DIT wordt individueel gegeven maar ook in groepen, zowel kortdurende als langer durende, maar altijd in tijd afgebakend.

DIT is ontwikkeld op basis van evidence based psychodynamische psychotherapieën. Aan de hand van aantoonbaar werkende interventies is DIT samengesteld en zijn de competenties omschreven waaraan de DIT-therapeut moet voldoen. DIT is daarom ook wel ‘the best of’ van alle psychodynamische modellen genoemd. De belangrijkste interventies zijn ontleend aan de gehechtheidstheorie, de theorie van het mentaliseren (MBT), de objectrelatietheorie en de interpersoonlijke therapie van H. S. Sullivan.

Zoals uit bovengenoemde theorieën wel duidelijk zal zijn plaatst DIT de klachten van de patiënt in een interpersoonlijk kader. In de cursus wordt op vooral praktische wijze gekeken naar de interventies in elke fase:
- Het formuleren van een behandelfocus in interpersoonlijke termen (IPAF genoemd: interpersoonlijk affectief focus);
- De interventies, zowel klassiek psychodynamisch, maar vooral mentaliseren bevorderende technieken in de middelfase;
- Specifieke interventies met betrekking tot de beëindiging van de therapie.

Verder wordt in deze cursus specifiek aandacht gegeven aan de toepassing van DIT bij SOLK.
- Wat is SOLK en waarom is DIT een goed behandelmodel
- Specifieke DIT-interventies bij SOLK

Wat is het doel van een DIT-behandeling?

Na een geslaagde DIT-behandeling heeft de cliënt zicht gekregen op voorheen nog veelal onbewuste gevoelens en motieven die een rol spelen bij zijn problemen en op zichzelf in relatie met anderen. De cliënt is beter in staat om te mentaliseren en na te denken over gevoelens en gedrag van zichzelf en anderen, zodat de emotionele binnenwereld beter gereguleerd wordt en relationele verhoudingen minder verstoord worden. De zelfbeleving verandert hierdoor over het algemeen ook.

Over de docenten

-Eugenie Beijer, klinisch psycholoog – psychotherapeut, lid VEN (practioner EMDR), VPeP, supervisor Schematherapie, NVGP en DIT. Werkzaam in Elisabeth TweeSteden ziekenhuis, poli psychiatrie. Gespecialiseerd in persoonlijkheidsproblematiek, trauma en SOLK.

Bij vragen over deze keuzemodule kunt u terecht bij Esther Vermeulen, ondersteuner opleidingszaken, e.vermeulen@ru.nl, 024-3616117

Data Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT)

N.n.b.
 

Emotionally Focused Therapy (EFT)

24 uur (8 dagdelen)

Doelgroep en vooropleidingseisen

De module staat open voor klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, psychiaters, psychotherapeuten of in opleiding daartoe met een inleiding in systeemtherapie.

De vakliteratuur zoals bestudeerd in de vereiste vooropleidingen wordt uiteraard als vanzelfsprekend beschouwd. De bereidheid om zich lerend, open, communicatief en introspectief op te stellen naar de docente, de medecursisten, de literatuur en de casuïstiek en rollenspelen is vereist.

Inleiding

Deze module zal voortborduren op de kennis over hechting als sturende en stuwende kracht van mensen in het omgaan met leven en life events en het aangaan van relaties. Hechting wordt gezien als een existentiële behoefte van mensen die hen tevens doet confronteren met eigen angsten en paniek.

Het model zoals ontwikkeld door Sue Johnson in de jaren en gestaafd door veel wetenschappelijk onderzoek zal gelezen en besproken worden (Kennis) , daarnaast zullen de bijbehorende interventies , maar bovenal de therapeutische attitude geoefend worden (Vaardigheden)  waarna men de impact van deze therapeutische handelswijze kan integreren in de eigen reflectie over de professionele attitude (Attitude).

De cursisten worden opgeleid tot het zelfstandig kunnen uitvoeren van emotionally focused systeemtherapieën.

Doelstelling

Na deze module is de deelnemer in staat om: 

 • Kennis en vaardigheden omtrent het Emotionally Focused werken met gezinnen en paren te gebruiken binnen een persoonlijke stijl met inzicht in eigen positie en opvattingen waarbij de in de cursus aangeboden inzichten, theorieën en technieken geïntegreerd kunnen worden.
 • Diverse cliëntsystemen te benaderen vanuit de kennis van de hechtingstheorie en de activatie daarvan binnen de primaire relaties uit te leggen en te laten zien , voelen. 
 • Door cliënten ingebrachte problemen te verbinden met hun hechtingsgeschiedenis , hechtingsbehoeften en hechtingsangsten.
 • Om te gaan met de specifieke, vaak ingewikkelde interacties (ofwel het krachtenspel) binnen een systeem.

Docent

Drs. S.L.M. Jorna (Susan)

Bij vragen over deze keuzemodule kunt u terecht bij Esther Vermeulen, ondersteuner opleidingszaken, e.vermeulen@ru.nl, 024-3616117

Data Emotion Focused Therapy (EFT)

N.n.b.
 

Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie (KPP)

24 uur (8 dagdelen)

Doelgroep en vooropleidingseisen

De module staat open voor klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, psychiaters, psychotherapeuten of in opleiding daartoe en een inleiding in het psychodynamische gedachtengoed. 

Inleiding

De module Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie (KPP) is een evidence based psychotherapie. In Nederland is ze opgenomen in het vergoedingenpakket van ziektekosten verzekeraars. Deze psychoanalytische variant is veelvuldig van effectonderzoek voorzien. De cursisten worden opgeleid tot het gebruik van technieken uit de psychodynamische psychotherapieën. Dit zal worden bereikt door uitgebreid te oefenen met zowel de specifieke houdingsaspecten, als de werkwijze van de psychodynamische psychotherapie. Voorts ligt een accent op training van de techniek door middel van het geven van feedback in de groep op door de cursist ingebrachte audio of video fragmenten waarin ze met een cliënt werken. Daarbij is er expliciet aandacht voor integratie van kennis en vaardigheden uit de verschillende hoofdstromingen van de psychodynamische psychotherapie en andere psychotherapeutische referentiekaders.

Hierdoor kan de cursist komen tot een eigen wijze van werken waarin eerder genoemde aspecten geïntegreerd worden.

Naast bovengenoemde houdingsaspecten zijn ook psychodiagnostiek en indicatiestelling, het formuleren van behandelingsdoelstellingen bij gedifferentieerde psychopathologie en procesbewaking belangrijke onderdelen van deze psychodynamische psychotherapie cursus.

Doelstelling

Na deze module is de deelnemer in staat tot:

 • Het begrijpen en gebruiken van basale en fundamentele psychoanalytische termen zoals weerstand, positieve overdracht, negatieve overdracht, positieve tegenoverdracht, negatieve tegenoverdracht, superego, intrapsychische architectuur, primitieve en ontwikkelde afweermechanismen.
 • Het opzoeken, lezen, begrijpen en hanteren van cruciale inzichten uit de psychoanalytische psychopathologie.
 • zelfstandig reflecteren over de theorie en praktijk van de psychodynamische psychotherapie en haar plaatsbepaling te midden van andere therapeutische referentiekaders.
 • Het bepalen van een gerichte indicatiestelling en psychodiagnostiek of en wanneer psychodynamische psychotherapie wenselijk en geïndiceerd is.
 • Het gebruik van methoden uit de psychodynamische grondhoudingen: afweer onderkennen,  confrontatie, interpretatie en spiegelen.
 • Het gecombineerd gebruik van cognitieve technieken uit de cognitieve gedragstherapie en op emotie gerichte technieken uit de kortdurende psychodynamische psychotherapie. 
 • Kritisch reflecteren over de eigen competenties en valkuilen aangaande een psychodynamische psychotherapeutische behandeling en daarover mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren.
 • Het geven van feedback aan mede cursisten op een positief kritisch wijze.
 • Het volgen van onderlinge intervisie.

Docent

Prof.dr. J.J.L. Dersken (Jan)

Bij vragen over deze keuzemodule kunt u terecht bij Karen Redder, ondersteuner opleidingszaken, k.redder@ru.nl, 024-3613073

Data Kortdurende Psychodynamische Psychotherapie

N.n.b.

 

Mentalization Based Treatment (MBT)

24 uur (8 dagdelen)

Doelgroep en vooropleidingseisen

De module staat open voor klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, psychiaters, psychotherapeuten of in opleiding daartoe en een inleiding in het psychodynamische gedachtengoed. 

Training

In deze deze training krijgt u inzicht in de belangrijkste theoretische aspecten van Mentalization-Based Treatment (MBT). U leert de essentiële kenmerken van MBT behandelprogramma's kennen en u ontwikkelt en traint de basale vaardigheden die nodig zijn om patiënten met een persoonlijkheidsstoornis met MBT te behandelen in een dagklinische of ambulante setting.

Deze training is ontwikkeld in samenwerking met Anthony Bateman en Peter Fonagy van het Anna Freud Centre te Londen en wordt gegeven door ervaren en gecertificeerde MBT-trainers. 

Methode

De training bestaat voor ongeveer de helft uit presentaties over de theorie. De andere helft wordt besteed aan het oefenen van MBT-interventies in individuele en groepssessies. Er zal zowel gebruik gemaakt worden van videopresentaties als rollenspelen. De training biedt volop ruimte en veiligheid om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen.

Doel

Na het volgen van het eerste deel van de training (MBT Theorie & Praktijk, deel I):

 • Bent u op de hoogte van de theoretische achtergronden van MBT en de belangrijkste kenmerken van MBT behandelprogramma's op het niveau van de behandelaar, het team en de organisatie;
 • Weet u wat mentaliseren en niet-mentaliseren is;
 • Kunt u verschillende vormen van niet-mentaliseren onderscheiden;
 • Kent u het interventiespectrum;
 • Hebt u de therapeutische houding passend bij MBT;
 • Kunt u interventies toepassen die het mentaliseren bevorderen in individuele sessies.

Na het volgen van het tweede deel van de training (MBT Theorie & Praktijk, deel II):

 • Bent u nog beter in staat MBT- interventies toe te passen en deze af te stemmen op
   het spanningsniveau van de patient;
 • Kent u de MBT-principes die belangrijk zijn in het omgaan met crises, committment
   en destructief gedrag;
 • Weet u hoe te werken met overdracht en tegenoverdracht volgens het MBT-model;
 • Kent u de stappen van het mentaliseren in de relatie;
 • Kent u de principes van MBT groepstherapie en kunt u interventies toepassen die het mentaliseren bevorderen in groepssessies.

MBT register

De training is erkend door het MBT register (MBT Theorie & Praktijk deel I en II). 

Let op: voor deze cursus zijn maximaal 12 of 24 plaatsen beschikbaar en voor het succesvol kunnen afronden van deze module is aanwezigheid bij alle bijeenkomsten verplicht.

Docenten

 • Drs. Ab Hesselink
 • Drs. Peter Bleumer

Het maximum aantal inschrijvingen is bereikt, inschrijven is niet meer mogelijk.

Data Mentalization Based Treatment (MBT)

N.n.b.
 

CGT verdieping bij complexe psychopathologie: LVB, psychose en trauma

Aanmelden is niet meer mogelijk, het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt.

 

25 uur (8 dagdelen)

Doelgroep en vooropleidingseisen

De module is geschikt voor mensen met een voltooide GZ opleiding en veronderstelt basiskennis over cognitieve gedragstherapie (100 uur VGCt basiscursus). Ook is enige basiskennis over trauma, angststoornissen en depressieve stoornissen nuttig. Over psychose en LVB wordt geen voorkennis verondersteld.

Inleiding

Deze cursus gaat de diepte in met CGT bij ernstige psychopathologie. Het laatste decennium wordt de doelgroep van patiënten met ernstige psychopathologie, zoals psychose, steeds aantrekkelijker voor psychologen om mee te werken en steeds minder een ‘ver van mijn bed show’. Tijdens de lessen wordt besproken dat psychose en psychose-achtige verschijnselen veel vaker voorkomen dan we vroeger dachten: ze komen ook voor bij  andere dan psychotische stoornissen en ook, in milde varianten, bij gezonde mensen. De psycholoog speelt ondertussen een steeds grotere rol in de psychosezorg; het is niet langer het exclusieve terrein van artsen, psychiaters en verpleegkundigen. Sterker nog, recente ontwikkelingen in de preventie en behandeling van psychose komen vanuit de psychologie.

Onder de noemer ‘complexe psychopathologie’ valt ook de groep patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en patiënten die door hun ernstige psychiatrische stoornissen op LVB-niveau zijn gaan functioneren. Op allerlei manieren speelt verder de impact van trauma’s een integrale rol bij complexe en ernstige psychopathologie, zoals psychose; trauma is zeker niet alleen aan de orde bij enkelvoudige PTSS. Over de behandeling van trauma-gerelateerde problematiek bij complexe doelgroepen is de laatste jaren steeds meer bekend geworden.

Doelstelling

Na afronding van deze 4 dagen heb je vaardigheden geleerd op gebied van assessment, analyses en behandeling in het kader van CGT bij psychose, LVB, en trauma. Je doet wetenschappelijke kennis op over trauma en psychose, cognitief functioneren bij deze doelgroepen, en de effectiviteit en veiligheid van CGT. Getrainde vaardigheden gaan concreet over specifieke meetinstrumenten (zoals de CAARMS en de KIP DSM-5), en over hoe je CGT uitvoert bij een doelgroep waarbij het niet vanzelfsprekend is dat ze vanuit eenzelfde realiteit en niveau denken als jijzelf. We oefenen bijv. met aansluiten middels de socratische dialoog, met het aanpassen van CGT-technieken aan iemands niveau, met het onderhandelen over doelen bij iemand in een psychose, en met gedragsexperimenten opzetten vanuit een waanperspectief.

Voor wie?

De module is geschikt voor mensen met een voltooide GZ opleiding en veronderstelt basiskennis over cognitieve gedragstherapie (100 uur VGCt basiscursus). Ook is enige basiskennis over trauma, angststoornissen en depressieve stoornissen nuttig. Over psychose en LVB wordt geen voorkennis verondersteld.

Literatuur

Handboek Psychose. Mark van der Gaag & Tonnie Staring (2019). Amsterdam: Uitgeverij Boom. ISBN 9789024422630.

Docent

·         dr. Tonnie Staring is Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Supervisor VGCt en EMDR therapeut. Hij werkt bij Altrecht GGZ, afdeling Vroege Psychose ABC en het Early Detection and Intervention (EDI) Team. Hij is gepromoveerd op gebied van psychologische interventies bij psychose. Hij werkt als docent voor Phrenos, RINO’s, Cure and Care Development, en buitenlandse organisaties zoals het WHO, NIMH en NHS. Hij is voorzitter bij de Sectie Psychosen van de VGCt, en bestuurslid bij de Stichting Cognitie en Psychose. Daarnaast is hij redactielid bij het tijdschrift Gedragstherapie. Hij werkt aan onderzoek naar o.a. psychose, angst en zelfbeeld. Hij publiceerde verscheidende boeken en samen meer dan 45 nationale en internationale artikelen en boekhoofdstukken.

·         Drs. Paul de Bont is klinisch psycholoog, psychotherapeut en supervisor VGCT. Hij werkt bij GGZ Oost Brabant in een team voor Flexible Assertive Community Treatment (FACT). Als docent werkt hij voor de stichting Cognitie en Psychose en als redacteur voor de Nieuwsbrief Gedachten uitpluizen van deze stichting. Als onderzoeker is hij actief op het gebied van PTSS-prevalentie en primaire, secundaire en kosten-effecten van PTSS-behandeling bij patiënten met een psychotische stoornis. Hij publiceerde internationale artikelen en boekhoofdstukken over dit thema.

Bij vragen over deze keuzemodule kunt u terecht bij Esther Vermeulen, ondersteuner opleidingszaken, e.vermeulen@ru.nl, 024-3616117

Data CGT verdieping bij complexe psychopathologie: LVB, psychose en trauma

N.n.b.
 

Samenhangend Behandelen: parallelprocessen de baas

Keuzemodule Samenhangend Behandelen: parallelprocessen de baas (Let op: Deze module is voor deelenemers vanaf 2019 opgenomen in het vaste programma en niet langer voor deze groep als keuzemodule beschikbaar).

12 uur (4 dagdelen)

Doelgroep en vooropleidingseisen

De module staat open voor klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, psychiaters, psychotherapeuten of in opleiding daartoe en een inleiding in de groepsdynamica.

Inleiding

Ben je op zoek naar houvast als het gaat om parallelprocessen? Heb je allerlei vragen omtrent invloed uitoefening op het behandelbeleid van de cliënten incluis je afdeling?  Het werken volgens het model Samenhangend Behandelen is een manier om de problemen te snappen alsmede op te lossen.

Doelstelling

De module Samenhangend Behandelen geeft een introductie op het model. In deze 12 uur leert men een start te maken met scherpe visievorming op de cliëntenpathologie, de methode en het team. Met daarbij een theoretische onderbouwing van deze visie. Het toewerken naar meer samenhang is dan vervolgens het doel in de dagdagelijkse praktijk van de eigen werkvloer. De cursist zal bereid moeten zijn om casuïstiek van de eigen multidisciplinaire afdeling in te brengen.

Docent

Mevrouw drs. A.T.S. Claassen (Anne-Marie)

Bij vragen over deze keuzemodule kunt u terecht bij Karen Redder, ondersteuner opleidingszaken, k.redder@ru.nl, 024-3613073. 

Data Samenhangend Behandelen

N.n.b.
 

Schemagerichte psychotherapie basis

(25 uur, 8 dagdelen)

Vanwege de accreditatie voor de VGCt is dit een module van 25 uur. Het RadboudCSW rekent voor het curriculum, vrijstelling en betaling van de cursus echter 24 uur. Dit betekent dat 1 uur vrij van kosten is.

Doelgroep en vooropleidingseisen

De module staat open voor klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, psychiaters, psychotherapeuten of in opleiding daartoe met een inleiding in de gedragstherapie. 

Inleiding

Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die oorspronkelijk ontwikkeld is door Jeffrey E. Young voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Nederland neemt een prominente plek in bij de verdere ontwikkeling van schematherapie en veel onderzoek vond en vindt nog steeds hier plaats. Verschillende theorieën zoals de cognitieve gedragstherapie, de hechtingstheorie, de objectrelatietheorie en experiëntiële therapievormen worden geïntegreerd tot een krachtige en breed inzetbare methode die in het effectonderzoek goede resultaten laat zien. Schematherapie richt zich behalve op het cognitieve ook nadrukkelijk op het ervaringsaspect (voelen). En tenslotte wordt aangestuurd op concrete gedragsverandering.

Het model is relatief makkelijk overdraagbaar en biedt een begrijpelijke taal voor patiënten om hun psychische en sociale functioneren te doorgronden. Behalve inzicht leren patiënten vaardigheden om beter om te gaan met vroeg ontstane denkpatronen (schema’s) en de verschillende stemmingen die opspelen en een eigen leven gaan leiden (modi).

Schema’s ontwikkelen zich vanaf de vroege jeugd en worden in de adolescentie al zichtbaar. Ieder kind heeft basisbehoeften en als deze onvoldoende ingevuld worden door interactieproblemen tussen kind en omgeving, of door beschadigende omstandigheden, kan stagnatie optreden in de persoonlijkheidsontwikkeling. 

Schematherapie richt zich op het herkennen van de eigen ‘valkuilen’ en het erkennen van en kunnen reageren op de eigen behoeften. Er wordt een scheiding aangebracht tussen wat in het verleden heeft plaats gevonden, wat zich herhaald en wat nu nodig is: het vergroten van vaardigheden met als uiteindelijk doel de ontwikkeling van ‘de gezonde volwassene’. Echter alvorens, in het hier en nu, vanuit de gezonde volwassene, effectiever gedacht, gevoeld en gedaan kan worden, dienen eerst de belastende ervaringen van oningevulde en geblokkeerde behoeften, verwerkt te worden. Verwerkingstechnieken voor (complexe) vroege traumatisering nemen een prominente plek in binnen de behandeling.

Schematherapie wordt toegepast bij persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma en hardnekkige as-I stoornissen, die door de gebruikelijke behandeling onvoldoende verbeteren. 

Doelstelling

 • de cursist heeft op inleidend niveau kennis van schematherapie en de belangrijkste technieken aan den lijve ervaren. Of via rollenspel, video of live werk met cursisten gedemonstreerd gezien
 • de cursist is geïnteresseerd gemaakt om zich via literatuurstudie, supervisie en/of  vervolgopleiding verder in schematherapie te verdiepe
 • de cursist heeft inzicht in eigen schema’s en schemamod
 • de cursist kan de persoonlijkheidsproblematiek van patiënten middels het schematherapie model in kaart brengen via een casusconceptualisatie en met hen bespreken
 • de cursist weet u hoe vanuit schematherapie borderline, narcistische, cluster C, en antisociale persoonlijkheidstoornissen begrepen en behandeld worden
 • de cursist is bekend met toepassing van schematherapie in groepen en binnen verschillende settingen
 • na de cursus is de psychotherapeut i.o. in staat om onder supervisie schematherapie te  gaan toepassen op eigen patiënten
 • de cursist heeft zicht op de overeenkomsten en verschillen tussen schematherapie en de
 • andere  werkzame therapieën voor de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek.
 • de cursist weet wat schematherapie meer maakt dan cognitieve gedragstherapie

Accreditatie

De cursus is bij het Register Schematherapie (basiscursus) en bij de VGCt (25 uurs vervolgcursus) geaccrediteerd.

Docent

drs. T.J. Verhoeven (Theo), schema-, systeem-, EMDR- en cognitief gedragstherapeut, opleider/supervisor/leertherapeut VGCt, NVP, VvMP en register Schematherapie. 

LET OP: in verband met het aanvragen van erkenning bij de VGCt en het register voor Schematherapie zijn voor deze cursus maar maximaal 14 plaatsen beschikbaar.

Bij vragen over deze keuzemodule kunt u terecht bij Esther Vermeulen, ondersteuner opleidingszaken, e.vermeulen@ru.nl, 024-3616117

Data Schemagerichte Psychotherapie Basis

N.n.b.
 
 

Schemagerichte psychotherapie verdieping

Doelgroep en vooropleidingseisen

De module staat open voor klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen, psychiaters, psychotherapeuten of in opleiding daartoe met een afgeronde basiscursus Schemagerichte Psychotherapie. 

Wat levert het je op?

Na de vervolgcursus schematherapie ben je in staat om:
• individueel en in groepsverband te werken met schema’s en modi bij persoonlijkheidsproblemen;
• complextrauma’s en hardnekkige AS-I stoornissen succesvol te behandelen;
• en schematherapie ook op pubers en adolescenten toe te passen.

Accreditatie

Voor de cursus zal bij het Register Schematherapie (basiscursus) en bij de VGCt (25 uurs vervolgcursus) accreditatie worden aangevraagd.

Docent

drs. T.J. Verhoeven (Theo) - schema-, systeem-, EMDR- en cognitief gedragstherapeut, opleider/supervisor/leertherapeut VGCt, NVP, VvMP en register Schematherapie.

LET OP: in verband met het aanvragen van erkenning bij de VGCt en het register voor Schematherapie zijn voor deze cursus maar maximaal 14 plaatsen beschikbaar.

Data Schemagerichte Psychotherapie

N.n.b.